Chính sách sử dụng và bảo mật thông tin của Trang thông tin điện tử
Tiềm lực khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh


Trang thông tin điện tử Tiềm lực khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh là sản phẩm thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học - phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 (ban hành theo Quyết định số 2953/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố). Trang thông tin điện tử Tiềm lực khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh được Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng và phát triển nhằm phục vụ 02 mục tiêu chính:

      - Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố. Hệ thống thông tin tiềm lực và hoạt động khoa học và công nghệ đồng bộ, chính xác sẽ là cơ sở hỗ trợ Thành phố định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ bám sát với xu hướng công nghệ trong và ngoài nước, đồng thời là cơ sở cho Thành phố trong quá trình ra quyết định đầu tư cho phát triển khoa học và công nghệ.

      - Hình thành mối liên kết về nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ giữa cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, các tổ chức khoa học và công nghệ và doanh nghiệp, tạo môi trường hợp tác thuận lợi giữa các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

I. Phương thức thu thập thông tin

      Trang thông tin điện tử Tiềm lực khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh thu thập thông tin của tổ chức, cá nhận một cách cụ thể và trên tinh thần tự nguyện. Thông tin thu thập và cập nhật trên cơ sở dữ liệu của Trang thông tin điện tử Tiềm lực khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu phục vụ nhu cầu quản lý nhà nước về tiềm lực khoa học và công nghệ cũng như nhu cầu truy xuất thông tin về tiềm lực khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp và cộng đồng. Trang thông tin điện tử Tiềm lực khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh chỉ thu thập những thông tin do tổ chức, cá nhân quyết định cung cấp. Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn không cung cấp một số thông tin nhất định. Ngoài ra, Trang thông tin điện tử Tiềm lực khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh sẽ cho phép tổ chức, cá nhân chọn phương thức mà Trang thông tin điện tử Tiềm lực khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh quản lý và sử dụng những thông tin này.

II. Lợi ích khi tham gia Trang thông tin điện tử Tiềm lực khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh

      Với mục tiêu tạo mối liên kết giữa cộng đồng nghiên cứu khoa học với doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn Thành phố, khi tham gia Trang thông tin điện tử Tiềm lực khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, cá nhân sẽ có những lợi ích sau: - Cập nhật thông tin về xu hướng phát triển công nghệ, sản phẩm, dịch vụ để áp dụng và triển khai hoạt động đơn vị. - Cập nhật thông tin về năng lực của các nhà khoa học, tổ chức khoa học và công nghệ, phòng thí nghiệm nhằm phục vụ việc liên kết hợp tác trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. - Sử dụng Trang thông tin điện tử Tiềm lực khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh như một kênh thông tin, quảng bá hình ảnh của cá nhân, tổ chức đến cộng đồng nhằm mục tiêu tăng cường mối liên kết và hợp tác giữa cộng đồng nghiên cứu khoa học và doanh nghiệp.

Trang thông tin điện tử Tiềm lực khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh cam kết nỗ lực hết để nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ cộng đồng nói chung và phục vụ kết nối các nhà khoa học, tổ chức khoa học và công nghệ với doanh nghiệp.

HCMGIS

Trung tâm Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý TP.HCM (HCMGIS) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM được thành lập theo Quyết định số 134/2004/QĐ-UB ngày 14 tháng 5 năm 2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

LIÊN HỆ

  • 244 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
  • 0283 9320963
  • 0283 9320963
  • contact@hcmgis.vn
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS