Trang thông tin điện tử Tiềm lực khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh là sản phẩm thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học - phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 (ban hành theo Quyết định số 2953/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố). Trang thông tin điện tử Tiềm lực khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh được Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng và phát triển nhằm phục vụ 02 mục tiêu chính:

1. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố. Hệ thống thông tin tiềm lực và hoạt động khoa học và công nghệ đồng bộ, chính xác sẽ là cơ sở hỗ trợ Thành phố định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ bám sát với xu hướng công nghệ trong và ngoài nước, đồng thời là cơ sở cho Thành phố trong quá trình ra quyết định đầu tư cho phát triển khoa học và công nghệ.

2. Hình thành mối liên kết về nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ giữa cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, các tổ chức khoa học và công nghệ và doanh nghiệp, tạo môi trường hợp tác thuận lợi giữa các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

HCMGIS

Trung tâm Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý TP.HCM (HCMGIS) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM được thành lập theo Quyết định số 134/2004/QĐ-UB ngày 14 tháng 5 năm 2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

LIÊN HỆ

  • 244 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
  • 0283 9320963
  • 0283 9320963
  • contact@hcmgis.vn
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS